Tìm kiếm và khai thác lỗ hổng CROSS-SITE SCRIPT INCLUSION (XSSI)

Bài viết này trình bày cách tìm kiếm, phân loại và khai thác lỗ hổng Cross-Site Script Inclusion (XSSI).